PUTBUS (AWST)                    4024 EB 03009 5422 1329    40  220150 MV 01.01.1992 21.02.2016
PUTBUS (AWST)                    4024 EF 03009 5422 1329    40  220150 MV 01.01.1991 31.10.1991
PUTBUS (AWST)                    4024 FF 03009 5422 1329    40  220150 MV 01.01.1982 20.02.2016
PUTBUS (AWST)                    4024 KL 03009 5422 1329    40  220150 MV 01.01.1947 21.02.2016
PUTBUS (AWST)                    4024 MI 03009 5422 1329    40  220150 MV 01.11.1991 06.06.2006
PUTBUS (AWST)                    4024 MN 10093 5422 1329    40  220150 MV 06.06.2006 22.02.2016
PUTBUS (AWST)                    4024 RR 22213 5422 1329    40  220150 MV 01.01.1947 21.02.2016
PUTBUS (AWST)                    4024 SF 03009 5422 1329    40  220150 MV 01.01.1967 31.12.1990
PUTBUS (AWST)                    4024 SF 03009 5422 1329    40  220150 MV 01.01.1967 31.12.1990
PUTBUS (AWST)                    4024 SO 03009 5422 1329    40  220150 MV 11.04.1992 21.02.2016
PUTBUS (AWST)                    4024 SY 10093 5422 1329    40  220150 MV 11.06.1990 21.02.2016
PUTBUS (AWST)                    4024 TU 03009 5422 1329    40  220150 MV 01.01.1981 21.02.2016